صنایع عمودی در ایران

صنایع عمودی که اغلب در بین فعالان اینترنت اشیا به نام ورتیکال های اینترنت اشیا از آن یاد میشود که در این بررسی گزارش گستردگی حوزه فعالیت در صنایع عمودی اینترنت اشیا توسط فعالان حوزه اینترنت اشیا در کشور از بین نمونه موردی 80 تا 100 تایی در هشت ورتیکال تحت بررسی تیم اینترنت اشیا پیچک قرار گرفتند.خرده فروشی، نظارت محیطی، مدیریت دارایی، حمل و نقل، سلامت هوشمند، کشاورزی هوشمند، خانه هوشمند، شهر هوشمند

شکل1- گستردگی حوزه فعالیت در صنایع عمودی اینترنت اشیا توسط فعالان حوزه اینترنت اشیا در کشور

صنایع افقی در ایران

صنایع افقی که اغلب در بین فعالان اینترنت اشیا به نام horizontal اینترنت اشیا از آن یاد میشود  که در این بررسی گزارش گستردگی حوزه فعالیت در صنایع عمودی اینترنت اشیا توسط فعالان حوزه اینترنت اشیا در کشور از بین نمونه موردی 80 تا 100 تایی در پنج صنعت افقی تحت بررسی تیم اینترنت اشیا پیچک قرار گرفتند. شایان ذکر است با توجه به فعالان کم حوزه امنیت اینترنت اشیا که توسط تیم پیچک بررسی شده است. در این گزارش اعلام نشده است. در گزارش های آتی فعالان این حوزه نیز اضافه خواهند شد. صنایع تحت بررسی در این گزارش عبارتند از :

فعالان حوزه اینترنت اشیا صنعتی (IIoT)

تحلیلگران

مجموعه های ارائه دهندگان خدمات و راهکارهای اینترنت اشیا و هوشمندسازی

شرکت های حوره نرم افزاری اینترنت اشیا

شرکت های حوره سخت افزاری اینترنت اشیا

نمودار 2- گستردگی حوزه فعالیت در صنایع افقی اینترنت اشیا توسط فعالان حوزه اینترنت اشیا در کشور

اینترنت اشیا به تفکیک شهرهای ایران

گزارش گستردگی حوزه فعالیت به تفکیک شهرهای ایران بر اساس نمونه موردی هشتاد تا صد تایی تحت بررسی تیم پیچک انجام شده است. و قطعا در نمونه های موردی بزرگتر تعداد فعالان هر شهر دارای تغییراتی خواهد شد. در این گزارش مشهد پس از تهران بالاترین سطح از توزیع فعالان اینترنت اشیا و هوشمندسازی را داراست.

شهر های تحت بررسی:

  • کیش

  • کرج

  • یزد

  • اهواز

  • تبریز

  • اصفهان

  • شیراز

  • مشهد

  • تهران

شکل3- گستردگی حوزه فعالیت به تفکیک شهرهای ایران

حوزه پلتفرم در ایران

تعداد فعالان حوزه پلتفرم علیرغم فرصت های کسب و کاری بسیار بالا، بسیار کمتر از حد انتظار هست امیدواریم شاهد افزایش و رشد این صنعت افقی در اینترنت اشیا باشیم.

نمودار 5- شرکت های فعال حوزه پلتفرم

تعداد محصولات ایرانی و خارجی در ایران

محصولات اینترنت اشیا یا در داخل کاملا تولید میشود که میشود مجصول بومی اینترنت اشیا

شرکت ها ممکن است در محصولاتشون هم از تولیدات داخلی و هم از محصولات خارجی استفاده کنند

نمودار 6- تعداد شرکت هایی که از محصولات ایرانی ، خارجی و یا هر دو استفاده میکنند