برگزار کننده 

عنوان 

زمان 

سخنران

فروم پردازش فوق سریع

آزمون و ارزیابی سامانه های رایانشی فوق سریع

چهارشنبه 20 مرداد 1400
لینک ثبت نام

لینک حضور در وبینار

دکتر احسان آریانیان

مهندس زهرا معزکریمی

مهندس نیلوفر کریمی آذر

مهندس مجتبی حسینی

دکتر یونس سیفی

مهندس رضا یزدانی

برگزار کننده 

عنوان 

زمان 

سخنران

فروم پردازش فوق سریع

بررسی معماری سامانه های ذخیره سازی مناسب برای بارهای کاری HPC

چهارشنبه 25 فروردین 1400
لینک ثبت نام

لینک حضور در وبینار

دکتر مرتضی سرگلزایی جوان